Тимур Пістрюга - голова правління АСУ, керівник організації

Tymur Pistriuha

Chairman of the Board, Head of the Organization

Project Management

Ірина Кустовська - менеджер з операцій гуманітарного розмінування

Iryna Kustovska

Нumanitarian Demining Operations Manager

Світлана Немцова - проєктний менеджер

Svitlana Nemtsova

Project Manager

Настич Гена - менеджер зі зв'язків з громадськістю

Hennadiy Nastych

Information Manager

менеджер з комунікацій

Daria Prysiazhniuk

Communications Manager

Наталія Савенко - проєктний менеджер

Natalia Savenko

Project Manager

Оксана Северіна - менеджер з персоналу

Oksana Severina

HR Manager

Гуцало Ірина - проєктний менеджер

Iryna Gutsalo

Project Manager

Поповська Леся - проєктний менеджер

Lesia Popovska

Project Manager

Катерина Анікіна - проєктний менеджер

Kateryna Anikina

Project Manager

Прус Ігор - Проєктний менеджер

Igor Prus

Project Manager

Ірина Склярова - спеціалістка з моніторингу та оцінювання

Iryna Skliarova

Monitoring and Evaluation Specialist

Володимир Набухотний - Інженер з охорони праці

Volodymyr Nabuhotnyi

Labor Protection Manager

Explosive Ordnance Risk Education (EORE) Department

Чуткий Сергій - керівник напряму EORE

Serhii Chutkyi

Head of the EORE Department

Олена Чутка - інструктор з EORE

Olena Chutka

EORE Instructor

Михайло Нінько - інструктор з EORE

Mykhailo Ninko

EORE Instructor

Сергій Щербина - інструктор з EORE

Serhii Shcherbyna

EORE Instructor

Наталія Вібла - інструктор з EORE та CPP

Nataliia Vibla

EORE / CPP Instructor

Владислав Заболотній - Інструктор з EORE та CPP

Vladyslav Zabolotnii

EORE / CPP Instructor

Ольга Чутка - Інструктор з EORE

Olha Chutka

EORE Instructor

Чуткий Тимофій - інструктор з EORE

Tymofii Chutkyi

EORE Instructor

Резніченко Оксана - інструктор з EORE

Oksana Reznichenko

EORE Instructor

Іванна Луцик - інструктор з EORE

Ivanna Lutsyk

EORE Instructor

Тігран Мащенко - інструктор з EORE

Tigran Mashchenko

EORE Instructor

Майстренко Юлія - інструктор з EORE та CPP

Yuliia Maistrenko

EORE Instructor

Березан Антон - інструктор з EORE

Anton Berezan

EORE Instructor

Ігор Резніченко - інструктор з безпеки

Ihor Reznichenko

Safety Instructor

Березан Сергій - інструктор з тактичної медицини / інструктор з EORE

Serhii Berezan

Tactical Medicine Instructor /
EORE Instructor

Дар'я Лебідь - інструктор з EORE

Daria Lebid

EORE Instructor

Олександр Брайченко - Інструктор з EORE та CPP

Oleksandr Braichenko

EORE / CPP Instructor

Ольга Брайченко - Інструктор з EORE та CPP

Olha Braichenko

EORE / CPP Instructor

Євген Іваницький

Yevhen Ivanytskyi

EORE / CPP Instructor

Валентина Бикова - інструктор з EORE

Valentyna Bykova

EORE / CPP Instructor

Наталія Мироненко - менеджер з контролю якості

Natalia Myronenko

Quality Control Manager

Anastasia Geryn

Environmental Geosystem Monitoring Specialist

Accounting Department

Северіна Наталія - головний бухгалтер

Nataliia Severina

Chief Accountant

Тарасенко Наталія - бухгалтер проєкту

Nataliia Tarasenko

Accountant of the Project

Олена Колесник - Бухгалтер проєкту

Olena Kolesnyk

Accountant of the Project

Пославська Ірина - економіст з фінансових питань та звітності

Iryna Poslavska

Financial Officer, Accountant

Юрченко Олена - фахівець з публічних закупівель

Olena Iurchenko

Public procurement specialist

Андрій Некрасов - Логіст

Andrii Nekrasov

Logistic Officer

First Non-Technical Survey Group

Дмитро Філіппов - керівник групи НТО

Dmytro Filippov

Head of the NTS group

Руслан Цициморов - фахівець групи НТО

Ruslan Tsytsymorov

Specialist of the NTS Group

Василь Костиря - фахівець групи НТО

Vasyl Kostyria

Specialist of the NTS Group

Second Non-Technical Survey Group

Вігірінський Микола - керівник групи НТО

Mykola Vigirinskyi

Head of the NTS Group

Євгеній Канцев - фахівець групи НТО

Yevhenii Kantsev

Specialist of the NTS Group

Сергій Науменко - фахівець групи НТО

Serhii Naumenko

Specialist of the NTS Group

Third Non-Technical Survey Group

Віталій Агапов - керівник групи НТО

Vitalii Agapov

Head of the NTS Group

Руслан Тимчак - заступник керівника групи НТО

Ruslan Tymchak

Deputy Head of the NTS Group

Олександр Ольшанський - фахівець групи НТО

Oleksandr Olshanskyi

Specialist of the NTS Group

Fourth Non-Technical Survey Group

Світлана Нагорна - керівник групи НТО

Svitlana Nagorna

Head of the NTS Group

Ілона Карпачова - фахівець групи НТО

Ilona Karpachova

Specialist of the NTS Group

Андрій Скрипник - фахівець групи НТО

Andrii Skrypnyk

Specialist of the NTS Group

Humanitarian Department

Урсул Ганна - гуманітарний координатор

Anna Ursul

Humanitarian Coordinator

Анна Скиба - гуманітарний координатор

Anna Skyba

Humanitarian Coordinator

Петро Телевань - гуманітарний координатор

Petro Televan’

Humanitarian Coordinator

Дмитро Слепкань - гуманітарний координатор

Dmytro Slipkan

Humanitarian Coordinator

Supervisory Board

Квашук Василь Павлович - голова наглядової ради генерал-майор, колишній заступник Міністра надзвичайних ситуацій України, сапер​

Vasyl Kvashuk

Head of the Supervisory Board
Major General, former Deputy Minister of Emergency of Ukraine, deminer

Лісовий Сергій Гурійович - член наглядової ради

Serhii Lisovyi

Supervisory Board Member

Петенко Володимир Петрович - член наглядової ради

Volodymyr Petenko

Supervisory Board Member